Get Adobe Flash player

مقررات ساخت مهر وضوابط ان

نکته مهم بعداز خریددستگاه مهرسازی ورعایت مقررات وضوابط ان در

ساخت مهر سفارشی درزمان تحویل مهربه شرکتها وموسسات و… یکسری

مقررات وضوابط باید رعایت شود09123344067

  • شناخت کامل ان موسسه
  • گرفتن مدارک مستند
  • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
  • سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد