Get Adobe Flash player

:مقررات وضوابط ساخت مهر

:نکته بسیارمهم بعداز خرید دستگاه مهرسازی یک سری مقررات وضوابط برای ساخت مهر سفارشیبرای شرکتها وموسسات درزمان تحویل باید رعایت شود

  • بررسی وشناخت کامل ان موسسه
  • گرفتن مدارک مستند
  • بعنوان مثال برای ساخت مهرهای پزشکی وپرستاری  اسکن کارت نظام پزشکی باید ضمیمه مدارک شود
  • 09123344067سپس مهرسفارشی ساخته شده را به مشتری میتوان تحویل داد
بخش بندی ها