Get Adobe Flash player

:بازارکارمهرسازی ومیزان درامد*

مهرسازی شغلی پردرامدو زودبازده است. , داشتن مهردرتمام مشاغل یکی ازضروریتهااست ومورد استفاده قرارمیگیرد وبازارخوبی نیز داربادستگاه فوق میتوان مهرسفارشی در10 دقیقه باهزینه کمتر از 1000 تومان ساخت وباقیمت 20000تومان بالاتر مهرسفارشی به مشتری عرضه نمودباسوداوری بالای  ان میتوان گفت مهرسازی جزع مشاغل  پردرامد ومناسب برای جویندگان شغل مستقل  که میخواهند باسرمایه کم شغلی پردرامد داشته باشنندمهرسفارشی  شامل ساخت انئاع مهربانگی – مهرپزشکی – مهرشرکتی – مهراداری ومهردست چک جزءاین مهرها هستند

باتوجه به سوداوری بالای ان میتوان گفت مهرسازی  بهترین شغل برای افراد جویای کار که میخواهندباسرمایه کم شغلی پردرامد داشته باشند وجوابگوی سفارشات بازار وموسسات درامورمهرسازی باشند مهرسفارشی شامل: ساخت انواع مهر بانکی – مهر پزشکی – مهر شرکت – مهر اداری و مهر دسته چک جزء این مهرها هستند

:مزیت دستگاه مهرسازی اتوماتیک

بایدتوجه نمودساخت مهربادستگاه اتوماتیک مهرسازی به خاطرسرعت بخشیدن تولید مهرسفارشی شرکتها وبازاروحذف داروی ظهورثبوت وطراحی ان باپرینترلیزری جایگزین دستگاه مهرسازی دستی شده است  مهرسازان حرفه ای مهرسفارشی فروشگاها ؛  تولیدیها؛شرکتها رابادستگاه اتوماتیک مهر تولید وعرضه میکنند.باتوجه به سرعت بخشیدن ساخت مهرسفارشی بااین دستگاها نسبت به دستگاه مهردستی علاوه بر ساخت مهر درزمان کمتردارای سوداوری وکیفیت بیشترمیباشد

ادامه مطاب

بخش بندی ها