Get Adobe Flash player

 

:بازار کارمهرسازی ومیزان درامد

 مهرسازی جزع مشاغل پردرامر وزودبازده است ومیتوان گفت درهمه مشاغل  مورداستفاده  قرارمیگیرد وبازارخوبی داردباداشتن این شغل وبامشاوره شرکت شماجویندگان شغل پردرمد وعلاقه مند بیه رشته مهرسازی که میخواهید باسرمایه کم درفضای کوچک شغل پردرامد داشته باشید بادستگاه فوق  یک مهرزیر1000تومان هزینه دارد  بالاتراز 20هزارتومان میتوان به مشتری عرضه نمود

بخش بندی ها