Get Adobe Flash player

:نکته بسیار مهم درمهرسازی

 لامپ های درون دستگاه مهراست که ازنوع یووی ماوراء بنفش هیتاچی اصل ژاپن بایدباشد دردستگاه مهرسازی اتوماتیک بامخزن شستشوی اتوماتیک با3لامپ اصل ژاپن طول لامپ 20 سانتیمتر باضخامت 1/5سانتیمتر است  ودستگاه مهرسازی دستی طول لامپ  10سانتیمترباضخامت1/5سانتیمترمیباشد 

لامپ های مصرفی درساخت دستگاه های مهرسازی مهرسازی دو نوع است

  • لامپ های یووی ساخت هیتاچی ژاپن*
  • لامپ های یووی غیراصلی ومتفرقه*

دستگاه مهرسازی ارزان  با4لامپ یووی به طول 30سانتیمترضخیم که دراگهی های اینترنتی تبلیغ میشودازلامپ های متفرقه وغیراصلی  بجای لامپ های اصلی!!ابرای پایین اوردن هزینه های خوداستفاده میکنند واین نوع لامپ ها ضعیف وبی کیفیت وغیراستاندارد است شرکت تولید نمیکند

ودردستگاه مهرسازی لیزری نیز به دلیل بالابودن هزینه های جانبی وناکارامدی  این نوع دستگاه ها مورد توجه بازار قرارنگرفته ضمن اینکه مهربرجسته هم بااین نوع دستگاه ها نمیتوان ساخت

بخش بندی ها