Get Adobe Flash player

:نکته بسیار مهم درخریددستگاه مهرسازی*

  در خرید دستگاه مهر به چند نکته ضرورتاباید توجه شود .ازمراکزی خریدنمایید که دارای اعتبار وسابقه ساخت دستگاه هاراداشته   باشند .تبلیغات زیاد نیز نمیتواند ملاک عمل برای شناسایی ونوع وسایل ساخته شده دردرون دستگاه هاباشد به دلیل اینکه خریدار لوازمات نصب شده درداخل دستگاه مهر را که نمیتواند ببیند ازچه مارکی وتولید کدام کشور است پس بهترین گزینه درخریددستگاه ها روی اعتبارچندساله ان شرکت باید توجه شود.متاسفانه دربعضی تبلیغات دراینترنت!! تاکید شده که باید لامپ مهرسازی 30سانتی و ضخیم باشد.که این هم یک نوع ترفند جدید افراد سودجوبه خاطر ارزان بودن ازاین لامپ های غیراصلی ومتفرقه استفاده میکنند .بهترین  سوال ازاین شرکت اینست که دستگاه مهرسازی اتوماتیک ازچه  لامپ هایی استفاده میشود؟  لامپ های دستگاه مهرسازی دستی واتوماتیک ازلامپ های یووی ماوراء بنفش اصل ژاپن به طول 10 و20 سانتیمتری استفاده میشود 09123344067

:انواع لامپ های یوی

لامپ های یوویئرئستگاه مهرسازی دستی دونوع استی

لامپ های یووی مصرفی دردستگاه مهرسازی دستی به طول 10 تا20سانتیمتر

لامپ های یووی مصرفی دردستگاه مهرسازی اتوماتیک20 به طول 20سانتیمتراست

 

لامپ های یووی ضخیم به طول 30سانتیمتر مخصوص دستگاه چاپ ناخن است

 لامپ های مصرفی دردستگاه مهرسازی دستی اصل ژاپن مدادی به طول 10سانتیمتراست

لامپ های مصرفی دردستگاهای مهرسازی اتوماتیک اصل ژاپن مدادی به طول 20 س

 دستگاه مهرسازی دستی بادنه پلکسی  بالامپ های یووی اصل ژاپن

دستگاه مهرسازی اتوماتیک  بدنه فلز بارنگ وبون رنگ با3لامپ یووی  موتور وخاذن وترانس ودوتایمر

بخش بندی ها