Get Adobe Flash player

:مهمترین نکته  درانتخاب دستگاه برای شروع کار

برای ساخت مهرهای سفارشی شرکت ها تولیدیهاوموسسات باانتخاب دستگاه مهرسازی میتوان انواع مهرساخت وعرضه نمود.مهرهای سفارشی شامل  مهرژلاتینی,مهربانکی ,مهرشرکتی,مهرمحضر,مهردفترخانه ,مهرمدارس مهربرجسته ومهرنظام پزشکی مهرثبت شدو..میباشد. برای راه اندازی کارگاه مهرسازی دستی واستفاده ازمهردستی برای افراد مبتدی وعلاقه مند به رشته مهرسازی یک فرصت شغلی مناسب مهرسازی  به ویژه برای افرادجویای کار که میخواهند باسرمایه کم درمکان کوچک درمنزل  بعنوان شغل خانگی شروع بکارنمایند بهترین گزینه درانتخاب دستگاه همان دستگاه مهرسازی دستی  (قیدنور) که با انتخاب دستگاه مهردستی خانگی  ارزان وکم هزینه  باتبلیغات درمنطقه  میتوان مهر بیشتری ساخت وعرضه نمود توضیح اینکه تعدادلامپ تاثیری درساخت مهر وکیفیت ان نناردبلکه هرچه تعدادلامپ بیشترشود نوراضافی باعث خراب شدن ژلاتین میشود.

دردستگاه مهرسازی دستی تعدادلامپ استاندارد ان دولامپ ودستگاه اتوماتیک مهرسازی 3لامپ است وهزینه های بیشتر درکیفیت مهر تاثیری ندارد ودیگر و لامپ های تعبیه شده  مخصوص مهرسازی ساخت مهرباشد واز لامپ های 30 سانتی غیراستاندارد مخصوص دستگاه چاپ ناخن نباشد

 

بخش بندی ها