Get Adobe Flash player

تذکر: مهرسازی یک نوع هنر وحرفه میباشد.  کالانیست!!دربعضی ازاگهی های اینترنت که کارشان تبادل کالاومراسلات ان میباشدواز ماهیت دستگاه مهرسازی واموزش وهنر وحرفه مهرسازی وتولید ان و..کلابی اطلاع  بوده مانند ( دیجی کالا)   اقدام به فروش دستگاه مهرسازی نموده اند ومیگویند این کالارا بدون هزینه برای شما ارسال میکنیم اولا مهرسازی یه نوع هنر وحرفه میباشد کالا نیست وباید زیرنظر افراد متخصص دراین رشته اموزش داده شود  که هنرجو بتواند باهمه ریزه کاری های این حرفه اشنا ووارد بازارمهرسازی شودوجوابگوی متقاضیان دراین رشته مهرسازی برای ساخت مهرو چاپ مهربرای زیرقراردادها ی شرکتها وموسسات ومحضر و…باشددوما  این دستگاه ها دارای پشتیبانی فنی وخدمات پس از فروش بایدداشته باشند.

بخش بندی ها